Учебно-воспитательная работа

Оқу – тәрбие жұмысы / Учебно-воспитательная работа

Оқу – тәрбие жұмысы – бұл педагогикалық қызметтің мақсаттары мен міндеттерінің айқындайтын педагогикалы қүрдіс. Арнайы педагогикалық білім алған педагог – жас ұрпақты қоғамға бейімдеу және алдындағы жауапкершілікті сезінуге тәрбиелейді. Педагог өзінің дүниетанымын және моральдық-эстетикалық ұстанымдарын дамытып, балалар мен белсенді қарым-қатынас жасап, олардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруға және оларға психологиялық-педагогикалық әсер ету үшін жеке қабілеттерін үнемі жетілдіріп отырады. Тәрбие – жұмысының объектісі – бұл тұлға,оқушы.
Тәрбие – жұмысының мақсаты – педагогтың көмегімен балалардың жан-жақты дамуына, белгілі бір әлеуметтік, саяси және психологиялық қасиеттерінің қалыптасуына, өмірі мен жұмысына қажетті білімдер кешенін жан-жақты толық игеруіне қолжеткізу үшін оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі формалары мен әдістерін қолдану.


Учебно-воспитательная работа - это непосредственное воплощение целей и задач педагогической деятельности, педагогического процесса.
Субъект учебно-воспитательной работы - педагог, получивший специальное педагогическое образование, осознающий себя ответственным перед обществом за подготовку подрастающих поколений. Он постоянно развивает свое мировоззрение и вырабатывает нравственно-эстетические принципы, непрерывно совершенствует личные способности к активному общению с детьми, организации их жизни и психолого-педагогическому воздействию на них.
Объект учебно-воспитательной работы - ребенок, представляющий собой личность, развиваемую и преобразуемую в соответствии с педагогическими целями обучения и воспитания.
Цель учебно-воспитательной работы состоит в том, чтобы на основе использования педагогом различных форм и методов обучения и воспитания добиваться всестороннего развития детей, формирования у них определенных социально-политических и психологических качеств, всестороннего и полного овладения ими комплексом необходимых для жизни и деятельности знаний, навыков и умений.

buklet_uvr

joomla template