Реабилитационный туризм

Реабилитациялық туризм – туризмнің бір түрі, оның негізі салауатты өмір салтын насихаттау және мүмкіндігі шектеулі балаларды сабақпен жүйелі айналысуға тарту, сауықтыру және физикалық жағдайын дамыту бойынша белгіленген жүктемені бақылауға алуды жүргізу. Сонымен бірге патриоттыққа, табиғатқа ұқыптылықпен қарауға, туған өлкесіне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Мақсаттары мен міндеттері:

 • Табиғат аясының, таза ауаның психофизикалық белсенділігін арттыруға, сауықтыруға әсері.
 • Баланы дамытудағы әлеуметтік жағдайды түбегейлі өзгерту, әңгімелесу және сөйлесу аясын кеңейту және өзгерту.
 • Баланың әлеуметтік рөлін әрекеттестіктің қамқорлау нысаны әсері рөлінен белсенді тұлға әрекеттестігіне көшуге өзгерту.
 • Топтағы балалардың тең әлеуметтік статусы бойынша әрекеттестік.
 • Әлеуметтік мүмкіндіктер деңгейінде жағымсыз аурулардың немесе кемістіктердің әрекеттесу дәрежелерін өзгерту.
 • Әлеуметтік мүмкіндіктерді көтеру, жаңа өмірлік тәжірибе жинақтау, жаңа білім мен шеберлікті игеру.
 • Өзара әрекет ету аясын кеңейту (жаңа табиғат жағдайларын және қызметтің жаңа түрлерін меңгеру).


Мақсаты:  балалардың ауруға қатыссыз дамуына жағдай жасау, соңында – баланың табысты өмір жолының қалыптасуына көмек беру.
Міндеттері :

 • Қоғамда мүмкіндігі шектеулі балалардың денсаулығы мен тіршілік қарекетін ықпалдастыру.
 • Олардың дербес тәртіп дағдыларын қалыптастыру.
 • Олардың өзіне-өзі қызмет етудің жаңа дағдыларын алуға көмек беру.
 • Баланың жанұясын реабилитациялық процеске тарту.
 • Жалпы физикалық сауықтыру.
 • Бейімделмеген балалармен бірге әрекет етуге дені сау құрдастарын тарту.

 


Реабилитационный туризм  один из видов туризма, основной мотивацией которого является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к систематическим занятиям детей с ограниченными возможностями, проведение под контролем дозированной  нагрузки по оздоровлению и развитию физического состояния. А так же патриотическое воспитание, привитие навыков к бережному отношению к природе, любви к родному краю.

Цели и задачи.

 

 • психофизическая активность на свежем воздухе в целях оздоровительного влияния природной среды.
 • Изменение социальной ситуации развития ребенка, кардинальная смена обстановки, изменение и расширение круга общения.
 • Изменение социальной роли ребенка, переход из роли опекаемого объекта воздействия – в роль активного субъекта взаимодействия.
 • Взаимодействие в группе, состоящих из равных по социальному статусу  детей.
 • Изменение степени негативного влияния заболевания или дефекта на уровне социальных возможностей.
 • Повышение  потенциальных возможностей, приобретение нового жизненного опыта, освоение новых знаний и умений.
 • Расширение среды взаимодействия (освоение новых природных условий и новых видов деятельности).

Цель -создание условий для  развития детей безотносительно к заболеванию, которое нарушает этот процесс,  в конечном итоге – помощь в формировании успешного жизненного пути ребенка.     
Задачи:

 • Интеграция в общество детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.
 • Формирование у них навыков самостоятельного поведения.
 • Помощь в приобретении ими новых навыков самообслуживания.
 • Приобщение семьи ребенка к реабилитационному процессу.
 • Общефизическое оздоровление.
 • Привлечение здоровых сверстников к совместной деятельности с дезадаптированными  детьми.joomla template