Балалар туризмі тарихы музейі – жас туристердің рухани-адамгершілік тәрбие ортасы / Музей истории детского туризма - центр духовно-нравственного воспитания юных туристов

Облыстық балалар мен жасөспірімдердің туризм және экология орталығының «Балалар туризмі тарихы» музейі  оқушылардың, педагогтардың  іздестіру-зерттеу жұмыстарының  нәтижесінде жасақталып,Орал өңірі балалар  туризмінің дамуын толықтай ашып көрсеткен.
Үйірмешілер өз жетекшілерімен бірге туған өлкелерін зерттеп, ардагерлермен кездесіп, іздестіру-зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жорықтарға және экспедицияларға шығады. Музей - өлкетану жұмыстарының  қорытындысы ретінде 1995 жылы ОБЖТжЭО-ның директоры В.П. Фомин және туризм ардагері Г.Ф. Славцованың  бастауымен ашылды.
2015 жылы музейдің экспозициялары жаңартылып және толықтай қалпына келтірілді. Туризм музейі біріншіден балаларға арналған - білім музейі.Сонымен қатар көптеген  жасалған жұмыстар, ескі маршруттар мен жоспалар, саяхат картасымен  және нұсқаулықтар, фотографиялармен  және  альбомдар, ардагерлердің құнды жеке заттары және жас туристердің марапаттаулары, келушілерге  туризмнің тарихын ашады. Музейдегі балалар мен жасөспірімдертуризм дамытудағы үлес қосқанардагерлердің  экспонаттары оқушылардың білімдерін толықтырып, ой-өрісін  дамытып, патриоттық  сезімді қалыптастыру арқылы оқушылардың спорттық жігерін көтеру септігін тигізеді. Үйірмешілер  туризм тарихымен танысып, зерттеу жұмысын жүргізе отырып, музей экспонаттарын сипаттау, есепке алу,  ғылыми паспорттарды толтыру және инвентарь кітабын толтыру жұмыстарын жалғастырады.Оқушыларға арналған музейде тематикалық кездесулер, музей сағаттары,мемлекеттік және ведомстволық музейдің жылжымалы көрмелері өткізіліп, біздің өлкенің терең тарихын ашып көрсетеді. Музей экспозициясындағы тарихи құнды жәдігерлердің  оқу-тәрбиелік  маңызы зор. ОБЖТжЭО-ның оқушыларының патриоттық және адамгершілік тәрбие беруде музей экспозициясының маңызы зор. Балалар туризмі тарихы музейінде  Сталинград соғысының  маңызды кезеңдерінің түпнұсқа жәдігерлері көрсітілген. Музейде тек қана туризмнің дамуы ғана емес өлке тарихы экспозициясы хонологиялық принцип бойынша орналасқан. Экспозициялар балалар туризмінің негізін қалаушылардың  соның ішінде: Москва балалар туризмі және өлкетану академиясының тұңғыш президенті , педагогика ғалымдарының кандидаты , профессор, турист-спортшы, жазушы , журналист, балалар туризмінің ерекше әліміне жол сілтеп, шәкірттер тәрбиелеген    Александр Александрович Остапец-Свешниковке «Туризмге арналған ғұмыр» атты экспоция арналған. 
Қабырғадағы витриналар Қазақстандағы балалар  туризмінің негізін қалаушылар,  оқу-ағарту ісінің үздіктері , СССР және ҚазССР-нің еңбегі сіңген педагогтары, турист-спортшылар Сейтжапар Сейіткасымұлы Абдамбаевқа  және Төкеш Қабалаұлы Жездебаевқа, тау туризмі нұсқаушысы, ардагерлері А.М.Панченко, туризм ардагерлері : К. Жұбаншалиев, Р.Ж.Абдушеваға және А.М.Маминге т.б. ардагерлерге  арналған.
Музей экспозициясы тек қана оқу-тәрбие үрдісін жүргізіп қана қоймай , үйірмешілердің іздестіру-зерттеужұмыстарын,өздігінен шығармашылық жұмыспен айналысуға баулиды. Спорттық туризммен, іздестіру-зертеу ісімен  айналысу үйірмешілердің болашақ мамандығын  таңдауға жол сілтейді.
Білім беру мекемелеріндегі музей- біліммен мәдениеттің қарқынды даму ортасы. БҚО-да 161 музей, оның ішінде турлі профильдегі 131 музей паспортталған .
Балалар  туризмі тарихы музейінде жалпы 3082 жәдігер сақтылып, 2018 жылы  2041мектеп  оқушылары , 357-і студент , 700 астам ересектер музейге экскурсияға келді. Жыл бойы 7 көпшілік шаралар, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 14 лекциялар, 158 экскурсиялар өткізілді.


Музей истории детского туризма при областном центре детско-юношеского туризма и экологии возник не на пустом месте, а создавался в процессе поисково-краеведческой деятельности педагогов и учащихся, и полностью освещает развитие туризма в Приуралье.
Кружковцы вместе со своими педагогами изучали историю края, села, встречались с ветеранами, вели поисковую деятельность, совершали походы, экскурсии и экспедиции по родному краю. Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся и педагогов стало создание музея в 1995 году под руководством директора ОЦДЮТ и Э Фомина В.П. и ветерана туризма  Г.ФСлавцовой
В 2015 году музей продолжил свою работу после полной реставрации и переэскпозиции. Особенность музея туризма в том, что он является, во-первых, образовательным музеем, где задачи обучения и воспитания, в том числе внеурочное время, имеют преобладающее значение, во-вторых, адресным музеем, у которого детская аудитория становится приоритетной. На счету музея много хороших дел: старые рукописи маршрутов и планов, карты путешествия и инструкции, фотография и альбомы, ценные личные вещи ветеранов и награды юных туристов, что позволяет продемонстрировать широкой публике предметы и артефакты туризма. Экспонаты обогащают учащихся новыми знаниями, впечатлениями, расширяют кругозор, воспитывают глубокое чувство патриотизма, потребность у обучающихся хранить и развивать спортивные традиции ветеранов, которые внесли огромный вклад в развитие детско-юношеского туризма области. Вслед за изучением истории туризма обучающиеся ведут большую работу по учету, квалификации, описанию музейных предметов, составлению научных паспортов и регистраций инвентарных книг.  Экспозиция музея пропагандирует спортивно-оздоровительный туризм в Приуралье, в чем оказывают большую помощь юным туристам ветераны города. В музее проводятся тематические встречи, музейные уроки и часы досуга, организовываются передвижные выставки из других государственных и ведомственных музеев города, что расширяет границы показа истории и природы нашего края. Музейная экспозиция обладает большим образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование экспозиции музея в воспитании детей в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач ОЦДЮТ и Э, независимо от того, какой кружок обучающиеся посещают. В экспозиции музея Истории детского туризма имеются подлинные материалы, которые раскрывают важнейшие этапы Сталинградской битвы (непосредственное участие Уральска как прифронтовой зоны Сталинграда, материалы- воспоминания очевидцев, экспонаты с мест боев). Экспозиция выстроена по хронологическому принципу, что дает возможность проследить развитие не только туризма в регионе, но и историю края. Она помогает расширять знания школьников об историческом прошлом и настоящем нашей Родины, воспитывать патриотизм и чувства уважения к ее истории. Экспозиция музея туризма освещает актуальность профиля, потребность потомков обратиться к светлой памяти основателей детского туризма: Центральное место в музее занимает коллаж «Жизнь, посвященный туризму» и витрины с личными вещами Александра Александровича Остапца - Свещникова, основателя и первого президента Московской Академии детско-юношеского туризма и краеведения, кандидата педагогических наук, профессора, спортсмена-туриста, журналиста-писателя, впервые открывшего тысячам своим последователям  удивительный мир детского туризма. Настенные витрины посвящены двум основателям детского  туризма в Казахстане: АбдамбаевуСейтжапарСейкасымовичу и ЖездыбаевуТокешКапаловичу- Отличники просвещения, Заслуженные педагоги СССР и Каз.ССР, спортсмены-туристы, инструктора по горному туризму, ветеранам А.М.Панченко и К.Жубанчалиеву, долголетней туристической деятельности Р.Ж.Абдушевой и А.М.Мамина и мн.др.
Музейная экспозиция выполняет не только  учебно-воспитательные функции, но и формирует практические навыки ведения исследовательской работы, представляет большие возможности для организации самостоятельной и творческой работы кружковцев, прививает интерес к отечественному туризму. Увлеченность спортивным туризмом, наукой, ранняя специализация знаний помогает кружковцам в выборе будущей профессии, жизненного пути.
Сегодня музеи образовательных учреждении широко интегрированы к культурно-образовательное пространство области и выступают в нем как уникальная развивающая среда. В условиях переосмысления самой сущности образования и воспитания, по-новому оценивается роль 161 школьных музеев ЗКО, из  них 131разнопрофильных музеев истории школы имеют паспорта соответствия, а остальные ведут большую работу  по документации.
Фонды музея Истории детского туризма составляют 3082 единиц хранения.
За 2018 год музей посетили 2041 школьников,  357 студентов, более 700 взрослых. Проведено 7 массовых мероприятий, 14 лекции по Программе «Руханижангру», проведено 158 экскурсий.

joomla template